VI GØR DET | HAMMELEV - STYDING - LADEGÅRD - TØRNING - JERNHYT
     
Hammelev galleri Hammelev og omegn  

Området omkring Hammelev

omraadet kort

Hammelev-området ligger centralt i kommunen ved Ribevej og E45/motorvejen. Mod nord grænser det op til lokalområdet Sommersted og mod øst og nordøst til Haderslev. Mod syd grænser det op til lokalområderne Over Jerstal og Marstrup, mens det mod vest grænser op til lokalområdet Vojens. Området gennemskæres af banelegemet Vojens/Haderslev, som dog ikke anvendes i øjeblikket.

Lokalområdet er landskabeligt karakteriseret ved at omfatte væsentlige dele af tunneldalen Vojens/Haderslev, herunder Stevning Dam og det i 1994 genskabte naturområde ved Hindemade.

Området er samtidig i både den sydlige og nordlige del karakteriseret ved større skovområder med sammenhængende stisystemer. Store dele af tunneldalen er udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Området ved Tørning Mølle og Christiansdal vandkraftanlæg, der ligger umiddelbart syd for Hammelev, indgår som et af fire udpegede fyrtårne i Byrådets Kulturarvsstrategi. Kommunens righoldige kulturarv indgår som et strategisk element i både planlægning og konkrete projekter.

Lokalbyen Hammelev rummer den væsentligste offentlige og private serviceforsyning for hele lokalområdet i form af skole med tilhørende sports- og fritidsanlæg, sportshal og tennisbaner, børneinstitution, forsamlingshus, kirke og ældreboliger.

Hammelev Erhvervspark - ep3.dk - der ligger nord og øst for Hammelev, er i Byrådets planstrategi udpeget til at være kommunens erhvervsmæssige vækstdynamo.

Den sydlige del af lokalområdet er omfattet af konsekvenszone fra Flyvestation Skrydstrup, hvilket betyder, at der er særlige vilkår og begrænsninger for bl.a. udlæg af boligområder og opførelse af nye boliger.

Lokalområdet er opdelt i 3 delområder: Hammelev, Styding og Hammelev landdistrikt.

I Haderslev Landdistrikters opdeling af Haderslev Kommune er Hammelev lokalområde i store træk sammenfaldende med landdistriktet.

Der er justeret på grænsen mellem Haderslev lokalområde og Hammelev lokalområde, idet alle erhvervsarealer omkring E45/motorvejen nu ligger i Hammelev lokalområde.

Området i hovedtræk Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2008 på 1.516 personer, og i følge befolkningsprognosen antages dette tal at stige lidt i løbet af planperioden – til ca. 1.577 personer i 2020. Det skyldes de senere års boligudbygning og tilflytning af en del yngre familier med børn. Såfremt kommuneplanens arealudlæg til nye boligområder bliver realiseret, vil en lidt større befolkningstilvækst være mulig i lokalområdet.

Som for de øvrige lokalområder vil der ske en væsentlig stigning i antallet af ældre indbyggere, men med udgangspunkt i den nuværende alderssammensætning vil det først og fremmest være aldersgruppen 70+, der vil stige mest.

Hvad betyder kommuneplanen for Hammelev-området Hammelev-områdets centrale placering midt mellem Haderslev og Vojens byområder og den gode trafikale beliggenhed i forhold til det overordnede vejnet gør, at området er et af Byrådets indsatsområder, både i forhold til udviklingen af bestående erhvervsområder, udlæg af nye områder til forskellige erhvervstyper og boligudbygning.

I kommuneplanen udlægges en række arealer i tilknytning til de bestående erhvervsarealer på begge sider af E45/motorvejen og nord og syd for Ribevej/Ribe Landevej. Der opereres med en arbejdsdeling mellem de forskellige erhvervsområder, både af miljømæssige, funktionelle og udformningsmæssige grunde. Hammelevs beliggenhed i forbindelse med store naturmæssige interesseområder gør, at det er vanskeligt at udlægge nye større arealer syd for den nuværende bebyggelse, men kommuneplanen indeholder nogle nye arealudlæg til boliger vest for den nuværende bebyggelse.

Der er også udpeget en række perspektivarealer til såvel erhvervsudvikling på langt sigt og til fortsat boligudvikling.

Området ved Tørning Mølle – et af Kulturarvsstrategiens indsatsområder - er udpeget til et område, hvor de fritidsmæssige aktiviteter og herunder turismen kan udvikles.